sms-page.jpg

 

مشتریان رهسا آسمان از این پس می توانند از تغییرات اعمال شده بر روی لیست ها و مخازن مجموعه سایت های خود، از طریق SMS مطلع شوند.

برای استفاده از این سرویس در لیست و یا مخزنی که می خواهید یادآوری از طریق SMS برای شما ارسال شود، در بخش "یادآوری " با وارد کردن شماره تلفن همراه خود، تغییرات اعمال شده در لیست ها یا مخازن را از طریق SMS دریافت کنید.

 

alert.jpg alert2.jpg