پیاده سازی شیرپوینت امروزه در جهان به دو روش پیاده سازی محلی و ابری انجام می شود. رهسا آسمان، پیاده سازی ابری شیرپوینت برای مجموعه شما می باشد و در این روش همه امکانات شیرپوینت محلی شما در رهسا آسمان ارایه می گردد. شیرپوینت ابری امکانات بیشتری علاوه بر امکاناتی که در پیاده سازی پیش فرض شیرپوینت در مجموعه شما وجود دارد در اختیار شما قرار می دهد.

شما در رهسا آسمان امکان استفاده از فرایند ساز و فرم ساز پیشرفته را دارید. همه امکانات رهسا پرتال، رهسا دانش، رهسا پروژه و رهسا هوش در اختیار شما می باشد. همچنین سرعت و پایداری رهسا آسمان به دلیل استفاده از یک زیر ساخت پیشرفته بیشتر از پیاده سازی محلی شیرپوینت می باشد. ​


رهسا آسمان